Podmienky používania webovej stránky

(https://magicmedia.sk/)

 

 • Spoločnosť Magic Media, s.r.o., sídlom: Bottova 8, 927 01 Šala, IČO: 45 638 730 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 • ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránka magicmedia.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.
 • KONTAKTNÉ ÚDAJE. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok magicmedia.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.
 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
 • Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
  1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
  2. e-mailová adresa [nevyhnutné]
  3. telefónne číslo [nevyhnutné]
  4. spoločnosť.
 • ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.